Openbare aanbestedingen en tenders

Een openbare aanbesteding, is een wijze van het inkopen van producten of diensten, waarbij ondernemers die een dienst of product willen verkopen, een prijs of een prijs- en kwaliteitsbod kunnen doen.

De inkopende partij, in veel gevallen een overheid of overheidsorganisatie of ondernemingen, stelt eisen vast waaraan het product of dienst moet voldoen.

De gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagste aangeboden prijs (laagste prijs) of op basis van de hoogste waarde voor de prijs (value for money) van de aanbieding. In dat laatste geval wordt gesproken van gunning op basis van economisch meest voordelige aanbieding of inschrijving (EMVA of EMVI). Bij EMVI dan wel EMVA stelt de inkoper vast hoeveel waarde wordt gehecht aan bepaalde eisen.

Programma van eisen

Deze eisen worden vastgesteld in een Bestek en/of in een Programma van Eisen (en wensen) (PvE). Na de officiële publicatie van de aanbestedingsdocumenten (bijvoorbeeld op de aanbestedingskalender of bij het bureau officiële publicaties van de EU) krijgen ondernemers de kans om binnen een bepaalde tijdsperiode een prijs- en kwaliteitsbod te doen. De inkoper kiest vervolgens op de prijs en de van tevoren vastgestelde beoordelingspunten de ondernemer die een product of dienst kan leveren die het beste en / of goedkoopste is.

Nationaal aanbesteden

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Europees aanbesteden

Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese richtlijnen. Een aantal richtlijnen van de Europese Unie verplicht Europese overheden om overheidsopdrachten die een bepaald bedrag te boven gaan uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding.

Wanneer is Europese aanbesteding verplicht

Deze verplichting geldt voor

  • de nationale overheid (centrale overheid)
  • gemeenten, provincies en waterschappen (decentrale overheid)
  • publiekrechtelijke instellingen (Universiteiten, ZBO’s)
  • water- en energievoorziening, vervoer etc (speciale sectoren)

De procedure kan worden toegepast op:

  • opdrachten voor bouwwerken en infrastructurele werken (bijvoorbeeld de aanleg van bruggen en wegen).
  • leveringen van goederen, bijvoorbeeld aanschaf van brandweerapparatuur.
  • uitvoeren van diensten, bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, het drukken van een folder of het maken van een reclamespot.

Voor verschillende soorten opdrachten gelden verschillende drempelbedragen. Voor de centrale overheid is Europees aanbesteden reeds bij lagere drempelbedragen verplicht dan voor andere instanties. Voor de drempelbedragen die gelden van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 – zie onderstaande tabel:.

 WerkenLeveringenDiensten
Speciale sectoren€ 5.225.000€ 418.000€ 418.000
Centrale overheid€ 5.225.000€ 209.000€ 209.000
Decentrale overheid€ 5.225.000€ 209.000€ 209.000